Nowe produkty
Mozaika szklana 48x98 ESV9033
Mozaika szklana 48x98 ESV9033
74,00 zł 60,16 zł
szt.
Mozaika szklana 48x98 ESV9032
Mozaika szklana 48x98 ESV9032
74,00 zł 60,16 zł
szt.
Mozaika szklana 15x62 CR6023
Mozaika szklana 15x62 CR6023
69,00 zł 56,10 zł
szt.
Mozaika szklana czarna srebrna 15x198 CR7502
Mozaika szklana czarna srebrna 15x198 CR7502
47,00 zł 38,21 zł
szt.
Mozaika szklana 15x62 CR6011
Mozaika szklana 15x62 CR6011
64,00 zł 52,03 zł
szt.
Mozaika szklana 23x23 CR5087
Mozaika szklana 23x23 CR5087
85,00 zł 69,11 zł
szt.
Mozaika szklana 15x98 CR1110
Mozaika szklana 15x98 CR1110
51,00 zł 41,46 zł
szt.
Mozaika biała brokat 48x48 CLS1611
Mozaika biała brokat 48x48 CLS1611
64,00 zł 52,03 zł
szt.
Polityka prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i odnosi się do stron internetowych serwisu www.gocciasklep.pl, którego administratorem i operatorem jest Goccia Polska Sp. z o.o.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Goccia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Michałówku, adres: Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547583, wysokość kapitału zakładowego: 6.000 PLN, REGON: 360988604, NIP: 5322050992.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@gocciamosaico.pl.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

6. Dane osobowe są zbierane przez Goccia Polska Sp. z o.o. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy lub celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

7. Goccia Polska może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym (rejestracja Konta, skorzystanie z formularza kontaktowego). Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie gocciasklep.pl oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. Konsekwencją niepodania przez Klienta danych osobowych może być brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.

10. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Goccia Polska.

11. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym gocciasklep.pl.

12. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient, ale również ze zgody Klienta lub z przepisów prawa. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać zatem udział dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmy świadczące usługi magazynowania, wyspecjalizowani operatorzy pocztowi (firmy kurierskie), podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy dostarczające oprogramowanie, biura rachunkowe oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.

13. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi Umowy Sprzedaży reklamowanych Produktów.

14. W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

a) dobrowolnie wyrażonej zgody;

b) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży;

c) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych.

15. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

16. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania i jest nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.

17. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych);

b) prawo uzyskania kopii danych (na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie);

c) prawo do sprostowania (Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne);

d) prawo do usunięcia danych (na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane);

e) prawo do ograniczenia przetwarzania (Administrator zobowiązany jest do zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Klient, którego dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych);

f) prawo do przenoszenia danych (pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości po stronie Administratora oraz wskazanego przez Klienta innego podmiotu);

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (np. celów analitycznych lub statystycznych);

i) prawo wycofania zgody (Klient ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody);

j) prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 18. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach „Cookies” podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej www.gocciasklep.pl.

19. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.

20. Pliki „cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a) „cookies sesyjne”: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm „cookies” sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

b) „cookies stałe”: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm „cookies” trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

21. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

22. Serwis wykorzystuje „cookies zewnętrzne” (cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny) w następujących celach:

a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

b) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu www.gocciasklep.pl za pomocą serwisów społecznościowych, takich jak Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), twitter.com (administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii] oraz plus.google.com (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA).

23. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia oraz zdecydować o ich usunięciu. Zmiany można dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej): Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari.

24. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy gocciapolska.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy Klient po przejściu na inne strony, zapoznał się z polityką prywatności tam ustaloną.

25. Goccia Polska stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl