Regulamin sklepu

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym gocciasklep.pl prowadzony jest przez Goccia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Michałówku, adres: Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547583, wysokość kapitału zakładowego: 6.000 PLN, REGON: 360988604, NIP: 5322050992, telefon: +48 570 640 710, e-mail: sklep@gocciamosaico.pl.
 2. Niniejszy regulamin jest dokumentem, który określa prawa i obowiązki Spółki Goccia Polska oraz Użytkowników Sklepu Internetowego gocciasklep.pl, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierającym informacje niezbędne dla konsumentów w myśl obowiązujących przepisów.
 3. Definicje:
  Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)   Goccia Polska (Spółka) – spółka pod firmą Goccia Polska Sp. z o.o. z siedzibą: Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547583, wysokość kapitału zakładowego: 6.000 PLN, REGON: 360988604, NIP: 5322050992.
2)   Sklep Internetowy (e-sklep) – prowadzony przez Goccia Polska Sp. z o.o. sklep internetowy dostępny w domenie www.gocciasklep.pl.
3)   Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do zawierania umów, korzystająca ze Sklepu Internetowego gocciasklep.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
4)   Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).
5)   Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
6)   Konto Klienta – część Sklepu Internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w niniejszym Regulaminie.
7)   Login (Login Klienta) – ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), samodzielnie ustalany przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
8)   Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w Sklepie Internetowym.
9)   Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi (formularz rejestracji) udostępnionych w Sklepie Internetowym.
10)  Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
11)  Produkt - towary prezentowane w Sklepie Internetowym gocciasklep.pl.
12)  Strona Produktu – strona w Sklepie Internetowym gocciasklep.pl, na której przedstawione są istotne informacje na temat Produktu.
13)  Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
14)  Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki Goccia Polska podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
15)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego gocciasklep.pl, określające rodzaj i/lub liczbę Produktów oraz inne treści przewidziane prawem.
16)  Umowa Sprzedaży – umowa zwierana pomiędzy Spółką a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zawierająca zobowiązanie Goccia Polska do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w katalogu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Spółce ustalonej ceny.

§ 2. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Goccia Polska Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie gocciasklep.pl.
 2. Goccia Polska Sp. z o. o. nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W przypadku potrzeby realizacji Zamówień powyżej 10m2 należy skontaktować się z Goccia Polska pod numerem telefonu: +48 570 640 710 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sklep@gocciamosaico.pl.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego gocciasklep.pl, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień na Produkty, jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Komputer z dostępem do Internetu,
b) Dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
c) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej.
d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.

 1. Goccia Polska nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z serwisu gocciasklep.pl.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie gocciasklep.pl niezamówionej informacji handlowej,
c)  niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
d)  korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Goccia Polska, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f)  korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym.
 2. Goccia Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z serwisu gocciapolska.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sklep Internetowy gocciasklep.pl zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treści oraz elementy graficzne, w tym zdjęcia, logo, układ i kompozycja tych elementów, nazwa domeny internetowej), które są własnością firmy Goccia Polska Sp. z o.o.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie bez stosownego zezwolenia elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących firmie Goccia Polska Sp. z o.o. oraz podmiotom trzecim.

§ 3. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego gocciasklep.pl Klient ma możliwość korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Goccia Polska (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), polegających na:

a) Przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym.
b) Prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
c) Udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie.
d) Udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sklepem Internetowym.

 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz indywidualne hasło), akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej: sklep@gocciamosaico.pl.
 3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Goccia Polska jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Spółkę.

§ 4 Informacje o produktach

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym gocciasklep.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Goccia Polska nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.
 3. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego gocciasklep.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego gocciasklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym gocciasklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.
  Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 6. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 5. art. 13. niniejszego Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 7. Ceny Produktów obowiązujące w Sklepie Internetowym gocciasklep.pl obowiązują wyłącznie przy złożeniu Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia na stronie internetowej gocciasklep.pl.
 8. Goccia Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przyjmowane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu (z zastrzeżeniem przerw technicznych i konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu).
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu Internetowego (zakupy bez rejestracji).
 4. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, obejmującego dane Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
  Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych.
 5. Na Stronie Produktu dostępne są istotne informacje dotyczące oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów, takie jak: zdjęcie, nazwa, kod produktu, nazwa producenta, podstawowe dane techniczne, cena (netto i brutto), dostępność (w magazynie, na zamówienie), termin wysyłki.
 6. Goccia Polska zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętego jednym zamówieniem.
 7. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 8. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać poniższe informacje:

  a) Opis przedmiotu Zamówienia;
  b) Jednostkowa oraz łączna cena zamawianych Produktów wraz z podatkiem, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli występują);
  c) Dane kontaktowe Klienta;
  d) Dane do faktury;
  e) Przewidywany termin wysyłki;
  f) Wybrany sposób dostawy;
  g) Adres dostawy;
  h) Wybrana metoda płatności;
  i) Dane kontaktowe Spółki Goccia Polska oraz numer konta bankowego.

 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 11. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w Koszyku oraz zmiany danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia poprzez użycie przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) wiadomość zawierającą link służący do potwierdzenia przez Klienta złożonego Zamówienia oraz wszystkie istotne informacje dotyczące Zamówienia, a także informacje o procedurze składania reklamacji oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 14. Wskazana powyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy oferty zakupu Klienta.
 15. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Spółką Goccia Polska.
 16. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w ramach zawartej Umowy Sprzedaży w przypadku gdy:
  a) Transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych.
  b) Płatność za Zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 17. Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Spółką Goccia Polska, dotycząca zakupu danego Produktu w Sklepie Internetowym gocciasklep.pl, ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 18. Warunki Umowy Sprzedaży zawieranej między Goccia Polska i Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego gocciasklep.pl reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, 827), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204).

§ 6. Sposoby i terminy płatności

 1. Sklep Internetowy gocciasklep.pl udostępnia Klientom następujące formy płatności (płatność
  w formie przedpłaty, przed wysyłką Zamówienia):

a)    Płatność przelewem na poniższy numer konta bankowego:
mBank S.A. numer konta: 03 1140 2004 0000 3102 7558 4341
Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna

b)    Płatność przelewem online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
Aktualna lista operatorów płatności online świadczących usługi na rzecz Sklepu Internetowego znajduje się na stronie http://gocciasklep.pl/pl/i/Sposoby-platnosci/

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym Produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółki.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Produkt.
 3. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany fakturą VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

§ 7. Dostawa i terminy realizacji

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówione Produkty wysyłane są następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Goccia Polska.
 3. Czas realizacji zamówienia (tj. czas przygotowania i wysłania zamówienia z Magazynu powiększony o czas dostawy na adres wskazany przez Klienta) nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym Produkt, chyba że w opisie danego Produktu (na Stronie Produktu) lub w trakcie składania Zamówienia został podany inny termin.
 4. W razie czasowej niedostępności Produktu w Magazynie lub braku możliwości dostarczenia Produktu w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sklep Internetowy wyśle na adres e-mail podany przez Klienta stosowną informację z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie Zamówienia.
 5. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku wskazanym na stronie „Koszty dostawy” (http://gocciasklep.pl/pl/i/Koszty-dostawy). Przy kalkulacji kosztów dostawy uwzględniana jest waga przesyłki.
 6. Zamówiony Produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Aktualna lista firm kurierskich świadczących usługi na rzecz Goccia Polska znajduje się na stronie „Koszty dostawy” (http://gocciasklep.pl/pl/i/Koszty-dostawy).
 7. Produkty dostarczane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Sklep Internetowy gocciasklep.pl nie może zagwarantować dostarczenia Produktów na godzinę określoną przez Klienta w Zamówieniu.
 8. Przesyłki, których waga przekracza 30 kg, dostarczane są pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu (usługa nie obejmuje wniesienia Zamówienia).
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej
  z Działem Obsługi Klienta Goccia Polska w celu wyjaśnienia sprawy (telefon: +48 570 640 710).
 10. Odbiór przesyłki Klient potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi.

 

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 7 poniżej) w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu.
 2. O decyzji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres:
  Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”
  lub na adres e-mail: sklep@gocciamosaico.pl przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Goccia Polska niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą (nieprzekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Do zwracanego Produktu Klient powinien dołączyć dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu) oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (odesłania Produktu) oraz ryzyko jego zwrotu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Goccia Polska, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Produkt powinien zostać zwrócony na adres: Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Goccia Polska zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty.
 9. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, Goccia Polska zwróci Klientowi jego świadczenia w stanie niezmienionym (z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu, o których mowa w ust. 7 powyżej) niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta oodstąpieniu od umowy. Goccia Polska dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  Stosowna faktura korygująca zostanie odesłana na adres e-mail Klienta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpienia od umowy.
 10. Goccia Polska może wstrzymać zwrot płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 9. Reklamacje

 1. Goccia Polska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient ma prawo do zgłaszania Reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego gocciasklep.pl. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: sklep@gociamosaico.pl. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Goccia Polska w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Goccia Polska niezwłocznie poinformuje Klienta.
 4. Klient ma prawo do Reklamacji Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 5. Goccia Polska odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 6. Konsument ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy zakupiony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a Konsument nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep Internetowy zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c)  nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep Internetowy przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

7. Reklamacji nie podlegają różnice w odcieniach i rozmiarach poszczególnych elementów mozaiki, wady spowodowane działaniem niezgodnym z instrukcją montażu mozaiki (dostępną również na stronie https://www.gocciasklep.pl/upload/Instrukcja_montazu-mozaiki_Goccia_Polska.pdf), mozaiki zamontowane na powierzchni, naturalne zużycie oraz uszkodzenia mechaniczne mozaiki
w czasie jej użytkowa.

8. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@gocciamosaico.pl lub na adres: Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna, z dopiskiem „Reklamacja”. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego, z którego Klient może skorzystać, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy Produktu, wymiany na Nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Goccia Polska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Goccia Polska lub Goccia Polska nie wymieniła Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

10. Produkt powinien zostać zwrócony na adres: Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany w ramach reklamacji Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Do przesyłanego Produktu Klient powinien dołączyć dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu).

11. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Goccia Polska w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Goccia Polska zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

12. Jeżeli w ciągu 14 dni Goccia Polska nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż żądania zostały uznane za uzasadnione.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Goccia Polska.

14. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany na koszt Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Goccia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Michałówku, adres: Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547583, wysokość kapitału zakładowego: 6.000 PLN, REGON: 360988604, NIP: 5322050992, telefon: +48 570 640 710, e-mail: kontakt@gocciamosaico.pl.
 2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Goccia Polska realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Goccia Polska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Goccia Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego gocciasklep.pl oraz do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych lub prawnych Spółki, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu Internetowego, zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
 2. Klient zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez informację opublikowaną na stronie http://gocciasklep.pl/pl/i/Regulamin zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klient posiadający Konto Klienta zostanie dodatkowo poinformowany o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia ich ogłoszenia. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu.
  Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Goccia Polska Sp. z o.o. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy gocciasklep.pl zawierane są w języku polskim.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Spółką Goccia Polska, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Spółką Goccia Polska, a Klientem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Goccia Polska.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie http://gocciasklep.pl/pl/i/Regulamin oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1  Wzór formularza odstąpienia od umowy
 2. Załącznik nr 2  Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi
 3. Załącznik nr 3  Polityka prywatności

 

Do pobrania:
Regulamin sklepu internetowego

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl